Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
    
Dzisiaj jest
czwartek, 24 sierpnia 2017, 236 dzień roku, imieniny Bartosza, Jerzego, Maliny
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galerie
PARAFIA PONIATOWA
PARAFIA KRACZEWICE
SCHOLARES
ZiSP
CKPiT
PCZ Opole Lubelskie
hotel montis
Sekcja jeździecka
Hotel
TPP
PTF
Agroturystyka
GRAWiTAN
MKS Stal
Kraina
Inspekcja WET
OSiR
HDK PGK

Regulamin organizacyjny

 

Godziny Pracy Urzędu Miejskiego w Poniatowej:

środa, czwartek, piątek -7.30 - 15.30
poniedziałek,wtorek -8.00 - 16.00

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/07
Burmistrza Poniatowej
z dnia 30 maja 2007 r.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Urząd Miejski w Poniatowej zwany dalej „urzędem" wykonuje zadania przypisane organom gminy: Radzie Miejskiej i Burmistrzowi w zakresie:

1) zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), przepisów szczególnych i uchwał Rady Miejskiej,

2) zadań zleconych - z zakresu administracji rządowej-nałożonych na gminę z mocy ustaw,

3) zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej przyjętych do wykonania przez gminę na mocy porozumień zawartych z właściwymi organami tej administracji.

§ 2

Siedzibą urzędu jest miasto Poniatowa, ul, Młodzieżowa 2.

§ 3

Regulamin organizacyjny urzędu zwany dalej regulaminem określa:

- zasady funkcjonowania urzędu,

- stanowiska kierownicze w urzędzie oraz podział zadań i kompetencji,

- strukturę organizacyjną urzędu oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

- zasady obsługi interesantów,

- strukturę stanowisk i obsadę etatową,

- zasady i tryb podpisywania pism i decyzji,

- zasady działalności kontrolnej,

- schemat organizacyjny urzędu,

- zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu projektów i wydawaniu normatywnych aktów prawnych.

§ 4

1. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

2. Pracownicy urzędu zatrudniani są na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę.

§ 5

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za urząd wykonuje wobec pracowników zatrudnionych w urzędzie Burmistrz.

§ 6

Urząd jest jednostką budżetową gminy.

§ 7

Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Rozdział II

Zasady funkcjonowania Urzędu

§8

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności,

2) służebności wobec społeczności lokalnej,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym jednoosobowego kierownictwa,

4) kontroli wewnętrznej,

5) podziału zadań pomiędzy kierownictwo urzędu i poszczególne wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy,

6) wzajemnego współdziałania pracowników urzędu.

§ 9

1. Pracownicy urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie przepisów prawa i są zobowiązani do jego ścisłego przestrzegania.

2. Pracownicy urzędu nie mogą wykonywać żadnych zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami pracowniczymi albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

§ 10

Pracownicy urzędu w wykonywaniu zadań i swoich obowiązków powinni kierować się interesami Gminy Poniatowa i Rzeczpospolitej Polskiej.

§11

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy, oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 12

W urzędzie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej.

§ 13

1. Wydziały i samodzielne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa oraz regulaminu w zakresie swojej właściwości rzeczowej.

2. Każdy wydział i samodzielne stanowisko obowiązany jest do wzajemnego współdziałania i współpracy w realizacji zadań urzędu a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnej konsultacji.

3. Pracownicy zobowiązani są do zachowani tajemnicy państwowej, służbowej, skarbowej, ochrony danych osobowych w zakresie przez prawo przewidzianym.

Rozdział III

Stanowiska kierownicze w Urzędzie oraz podział zadań i kompetencji

§ 14

W urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) Burmistrz,

2) Zastępca Burmistrza,

3) Sekretarz Gminy,

4) Skarbnik Gminy,

5) Kierownicy Wydziałów.

§ 15

1. Urząd funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności.

2. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz Kierowników Wydziałów.

3. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy Zastępcy lub Sekretarzowi Gminy.

§ 16

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

3) nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej gminy,

4) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,

5) udzielanie upoważnienia Zastępcy Burmistrza bądź łącznie Zastępcy i innej osobie do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,

6) udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej do jednoosobowego działania,

7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,

9) określanie sposobu wykonywania uchwał,

10) przedkładanie na sesję Rady sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej,

11) ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie Lubelskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

12) organizowanie współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej oraz nadzorowanie zadań zleconych i powierzonych,

13) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnianie treści zawieranych porozumień oraz organizowanie wykonania zadań z nich wynikających

14) załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych,

15) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu,

16) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

17) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

18) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia Zastępcy Burmistrza,

19) ustalanie regulaminu organizacyjnego urzędu i regulaminu pracy urzędu oraz wydawanie zarządzeń i postanowień,

20) upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,

21) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu

22) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi urzędu,

23) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty alograficzne),

24) opracowywanie planów operacyjnych ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

25) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy,

26) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:

- Miejsko-Gminnym Zespołem ds. Obsługi Oświaty,

- szkołami podstawowymi i gimnazjum,

- Przedszkolem Miejskim,

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

- Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej,

- Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej,

27) sprawowanie nadzoru nad następującymi wydziałami:

- Wydziałem Finansowo- Budżetowym,

- Wydziałem Spraw Obywatelskich i Społecznych oraz USC,

- Wydziałem Organizacyjnym,

- Wydziałem Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 17

1. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone przez Burmistrza zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami, a w szczególności zastępuje Burmistrza w przypadku jego nieobecności.

2. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy również:

1) nadzorowanie i koordynowanie działalności następujących jednostek organizacyjnych gminy:

- Ośrodka Kultury,

- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,

- Ośrodka Sportu i Rekreacji,

2) sprawowanie nadzoru nad wydziałem Urzędu:

- Wydziałem Rozwoju Gminy, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

3. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach otrzymanego upoważnienia Burmistrza.

4. Kierowanie pracą urzędu podczas nieobecności Burmistrza,.

5. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty alograficzne).

6. Pełnienie funkcji zastępcy szefa obrony cywilnej.

§ 18

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

1) nadzorowanie organizacji pracy w urzędzie oraz współdziałania poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy,

2) nadzorowanie współpracy urzędu z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

3) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu i opracowywanie projektu jego zmian,

4) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami urzędu,

6) opracowywanie zakresów czynności pracowników i zakresów czynności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z poleceniami Burmistrza,

7) dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu,

8) nadzór nad organizacją oraz koordynacja spraw związanych z wyborami do organów samorządu terytorialnego, wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi, referendami i spisami powszechnym,

9) nadzór nad przestrzeganiem w urzędzie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia mienia urzędu,

10) nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej,

11) branie udziału w kontrolach planowych oraz doraźnych zleconych przez Burmistrza,

12) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

13) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

14) wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,

15) organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi gminy,

16) nadzór na nad rozpatrywaniem skarg i wniosków, prowadzeniem ich rejestru oraz książki kontroli rzędu,

17) sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady oraz na posiedzenia komisji,

18) nadzorowanie kompletowania dokumentacji z pracy Rady Miejskiej i Komisji,

19) organizacja kontaktów z prasą i środkami masowego przekazu,

20) sporządzanie testamentów alograficznych,

21) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

22) prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw gminy,

23) sprawowanie nadzoru nad Wydziałem Organizacyjnym urzędu.

§ 19

1. Skarbnik Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, odpowiada za obsługę finansową gminy.

2. Do zadań skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie i wykonywanie budżetu gminy,

2) analizowanie budżetu i bieżące informowanie burmistrza o jego realizacji i wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,

3) przygotowywanie uchwał budżetowych,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz informacji opisowych z realizacji budżetu gminy,

5) kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,

6) wykonywanie czynności określonych dla skarbnika gminy objętych uchwałą rady miejskiej w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

7) dokonywanie kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej i następnej w zakresie legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian, planów finansowych jednostek oraz ich zmian,

8) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy,

9) nadzorowanie i obsługa procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem w gminie,

10) dbałość o mienie komunalne gminy i podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów budżetu gminy,

11) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań pieniężnych (ew. udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty),

12) opracowywanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla gminy,

13) współpraca z RIO i bankiem prowadzącym obsługę finansową oraz z innymi bankami, funduszami i fundacjami.

§ 20

Do obowiązków Kierowników wydziału należy w szczególności:

1) kierowanie wydziałem i kształtowanie u podległych pracowników postaw sumienności, dbałości o pracę i wysoką jej jakość oraz zaangażowania w pracy,

2) nadzór nad właściwym spełnieniem obowiązków przez pracowników wydziału,

3) prawidłowy podział czynności w wydziale i zapewnienie realizacji zadań,

4) obowiązek właściwego zorganizowania pracy, właściwego i prawidłowego wykonywania zadań wydziału,

5) nadzór nad terminowym załatwieniem spraw przez pracowników wydziału,

6) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów prawa, przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych i tajemnicy służbowej oraz dyscypliny pracy,

7) przyjmowanie i załatwianie interesantów,

8) inicjowanie, przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych materiałów dla potrzeb Rady Miejskiej, Komisji Rady i Burmistrza,

9) uczestnictwo w sesjach Rady, zaś w posiedzeniach Komisji na polecenie Burmistrza,

10) realizowanie interpelacji, wniosków radnych i opinii Komisji w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,

11) współdziałanie z organami samorządu mieszkańców wsi i miasta (sołectwa, osiedla), a w szczególności udzielanie pomocy w realizacji zadań oraz uczestnictwo w zebraniach.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Urzędu i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 21

1. W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział: Oznaczenie:

- WydziałFinansowoBudżetowy - FB

-WydziałSprawObywatelskichiSpołecznych - OS

-UrządStanuCywilnego - USC

- Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - GKO

- WydziałOrganizacyjny - OR

- Wydział Rozwoju Gminy, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - RGR

2. Schemat organizacyjny urzędu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 22

1) Wydziałem Finansowo-Budżetowym - kieruje Kierownik Wydziału (Skarbnik Gminy),

2) Wydziałem Spraw Obywatelskich i Społecznych - kieruje Kierownik Wydziału (Kierownik USC),

3) Wydziałem Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - kieruje Kierownik Wydziału,

4) Wydziałem Rozwoju Gminy, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa – kieruje Kierownik Wydziału,

5) Wydziałem Organizacyjnym - kieruje Kierownik Wydziału (Sekretarz Gminy),

6) kierownicy wydziałów organizują pracę podległych im stanowisk, ponoszą odpowiedzialność za terminowe i zgodne z prawem załatwienie spraw należących do zakresu działania wydziałów,

7) w razie uzasadnionej potrzeby, w ramach istniejącej obsady wydziałów mogą być tworzone stanowiska zastępców kierowników,

8) w przypadku, gdy kierujący wydziałem nie może pełnić swych obowiązków z powodu dłuższej (trwającej ponad 7 dni) nieobecności przy braku w Wydziale stanowiska Z-cy Kierownika zastępuje go wyznaczony w porozumieniu z Burmistrzem bądź Z-cą Burmistrza pracownik wydziału.

§ 23

Do wspólnych zadań Wydziałów należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza, materiałów, analiz i sprawozdań na potrzeby kierownictwa urzędu oraz organów gminy,

2) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz poleceń Burmistrza,

3) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji prowadzonych spraw,

4) opracowywanie projektów realizacji przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i organizacyjnych,

5) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

6) współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy,

7) prowadzenie i archiwizowanie akt administracyjnych,

8) stosowanie jednolitego, rzeczowego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej,

9) opracowywanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb GUS,

10) znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu prawa administracyjnego, przepisów prawa miejscowego i przepisów dotyczących zajmowanego stanowiska,

11) gromadzenie i systematyczne aktualizowanie przepisów, o których mowa w pkt 10,

12) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, RIO, Urzędem
Skarbowym w zakresie prowadzonych spraw,

13) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,

14) przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o ochronie
danych osobowych,

15) przestrzeganie dyscypliny pracy,

16) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

17) realizowanie zadań dotyczących obronności kraju, w tym zarządzania kryzysowego w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

18) kompetentne, kulturalne i rzeczowe załatwianie interesantów,

19) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo urzędu, wynikających z uchwał Rady, bądź przepisów prawa.

§ 24

Szczegółowy podział zadań obowiązków pracowników określają zakresy czynności ustalone przez Burmistrza.

§ 25

Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

1) przygotowywanie danych do projektu budżetu i dokumentów towarzyszących zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską zasadami dotyczącymi procedury uchwalenia budżetu,

2) prowadzenie gminnych funduszy celowych na zasadach określonych przepisami ustaw szczególnych,

3) realizowanie planów dochodów i wydatków budżetowych dokonywanie analiz w tym przedmiocie oraz przedkładanie wniosków w zakresie gospodarki finansowej Burmistrzowi i Radzie Miejskiej,

4) wykonywanie czynności z zakresu rachunkowości określonych przepisami prawa,

5) prowadzenie ewidencji składników mienia gminnego oraz dokonywanie okresowych inwentaryzacji, ksiąg inwentarzowych i rachunkowych,

6) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej urzędu,

7) naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,

8) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach gospodarki finansowej gminy,

9) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w razie nieuregulowania w terminie należności i świadczeń stanowiących dochody budżetowe,

10) prowadzenie obsługi kasowej oraz gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,

11) realizowanie zadań w zakresie opłaty skarbowej, w tym kontrola prawidłowości poboru przez płatników i stanowiska pracy w urzędzie,

12) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości z uwzględnieniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych,

13) przygotowywanie decyzji (projektów) w sprawie stosowania ulg, odroczeń i umorzeń podatkowych,

14) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w sprawach podatków i opłat,

15) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz informacji opisowych do realizacji budżetu i działalności finansowej gminy,

16) prowadzenie obsługi finansowej i rozliczanie gminnych zadań inwestycyjnych,

17) zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji i rozliczania podatku VAT,

18) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu właściwości wydziału,

19) prowadzenie spraw pomocy publicznej przedsiębiorcom.

 

§ 26

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji ludności,

2) prowadzenie rejestru wyborców i wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, dokonywanie zameldowań i wymeldowań,

4) wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie archiwum kopert dowodowych,

5) obsługa systemu PESEL, prowadzenie kart osobowych mieszkańców i kartoteki byłych mieszkańców gminy,

6) organizowanie pracy komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz opracowywanie i realizacja gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi przy pomocy koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,

7) ustalanie trybu udzielania pomocy repatriantom,

8) realizacja czynności z zakresu przeprowadzenia zbiórek publicznych,

9) koordynowanie czynności zapewniających bezpieczeństwo imprez masowych, uzgadnianie organizacji imprez o charakterze religijnym, procesji, pielgrzymek,

10) przyjmowanie zawiadomień o organizowanych imprezach artystycznych lub rozrywkowych, wydawanie decyzji o zakazie odbycia takiej imprezy,

11) przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń na otwartej przestrzeni,

12) realizowanie zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

13) powadzenie spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego Urzędu,

14) wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony, a w szczególności:

- przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych i poboru do wojska,

- koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej

- prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,

- planowanie i nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

- realizacja zadań w zakresie reklamowania żołnierzy rezerwy do obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny,

15) koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej,

16) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,

17) prowadzenie wykazu stowarzyszeń działających na terenie gminy,

18) przygotowywanie i realizowanie gminnych planów i programów reagowania kryzysowego,

19) realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej,

20) prowadzenie kancelarii tajnej,

21) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu właściwości wydziału,

22) prowadzenie spraw związanych ze spisami powszechnymi,

23) współdziałanie z placówkami służby zdrowia w celu zapewnienia prawidłowego stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy,

24) prowadzenie spraw ochrony zdrowia (innych niż przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii), oraz spraw opieki społecznej spoza zakresu działania ośrodka pomocy społecznej,

25) prowadzenie spraw z zakresu kultury wymagających działań koordynacyjnych i informacyjnych,

26) prowadzenie spraw sportu w t. współdziałanie z klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej,

27) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

28) wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego,

29) prowadzenie spraw nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa przez przedsiębiorców w zakresie wynikających z ustaw i nadzór nad godzinami pracy handlu, usług i gastronomii,

30) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w granicach i na zasadach określonych aktami prawa miejscowego,

31) prowadzenie ewidencji wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

32) wprowadzanie wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką i wydawanie takich zezwoleń.

 

§ 27

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) przyjmowanie oświadczeń o:

a) wstąpieniu w związek małżeński,

b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń
na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

c) wstąpienia w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

d) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

e) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

f) uznaniu dziecka,

g) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

h) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

2) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

3) rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

4) sporządzanie akt stanu cywilnego oraz prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w oparciu o dokonywanie zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe,

5) prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów alfabetycznych,

6) nanoszenie wzmianek i przypisów w księgach stanu cywilnego,

7) wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących ksiąg,

8) zawiadamianie innych urzędów o sporządzanych aktach,

9) przechowywanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego,

10) prowadzenie współpracy w sprawach konsularnych,

11) powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu,

12) składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt,

13) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty alograficzne).

§ 28

Do zadań Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) dbałość o rozbudowę urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców gminy,

2) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych podejmowanych przez mieszkańców gminy,

3) nadzór nad właściwym działaniem komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych,

4) udział w przekazywaniu sieci komunalnych,

5) koordynowanie i nadzór w zakresie dokumentacyjno - organizacyjnym i wykonawczym zadań inwestycyjnych i remontowych podejmowanych przez gminę,

6) wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową,

7) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

8) przygotowanie całości prac związanych z opracowaniem z aktualizacją i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

9) prowadzenie spraw planowania przestrzennego, wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagosp. przestrzennego oraz wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planie,

10) organizowanie postępowań w sprawach o zamówienia publiczne,

11) realizacja zadań i załatwianie spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,

12) koordynacja działań w zakresie zamówień publicznych gminnych jednostek organizacyjnych,

13) wykonywanie zadań należących do samorządu gminy wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury,

14) organizowanie i prowadzenie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

15) podejmowanie czynności zapewniających warunki organizacyjne i techniczne
niezbędne dla ochrony środowiska przed odpadami,

16) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, a przede wszystkim
na ulicach, placach oraz miejscach i obiektach publicznych,

17) udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat z tego tytułu,

18) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

19) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie gminy,

20) nadzór nad prowadzeniem akcji wyłapywania bezpańskich psów,

21) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne,

22) przygotowywanie decyzji o odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub osobie
utrzymującej zwierzę rażąco zaniedbane lub okrutnie traktowane i przekazywanie go do
schroniska albo innej osobie lub instytucji,

23) wnioskowanie w sprawach zaliczania dróg do właściwej kategorii oraz zmian w ich klasyfikacji,

24) planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg lokalnych,

25) organizowanie i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników,

26) zarządzanie siecią dróg lokalnych oraz wykonywanie innych czynności z zakresu ustawy o drogach publicznych,

27) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogi gminnej,

28) prowadzenie spraw z zakresu oświetlania ulicznego i zaopatrzenia w energię elektryczną gminnych obiektów użyteczności publicznej,

29) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na obszarze gminy,

30) ustalanie opłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury technicznej (opłaty adiacenckie),

31) udzielanie zezwoleń, cofanie, wykonywanie zmian stwierdzenie ich wygaśnięcia na krajowe zarobkowe regularne i nieregularne przewozy osób pojazdami samochodowymi,

32)dbałość o materialne- techniczne warunki pracy w urzędzie,

33) gospodarka lokalami biurowymi urzędu, zabezpieczenie mienia.

§ 29

Do zadań Wydziału Rozwoju, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w tym przez utrzymywanie kontaktów z mediami,

2) gromadzenie informacji o gminie i udostępnienie jej zainteresowanym podmiotom,

3) przygotowanie i zlecanie do wykonania oraz rozpowszechniania opracowań dotyczących gminy,

4) prowadzenie spraw z zakresu programów Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych,

5) sporządzanie wniosków o środki pomocowe,

6) opracowywanie planów rozwoju gospodarczego gminy,

7) organizacja wydawania gazety gminnej,

8) obsługa poczty elektronicznej,

9) gromadzenie materiałów o działalności organów gminy, urzędu, jednostek organizacyjnych gminy, obsługa i stała aktualizacja strony internetowej urzędu,

10) organizowanie przedsięwzięć mających na celu promocję gminy,

11) gromadzenie i ewidencjonowanie wycinków prasowych dotyczących gminy,

12) budowanie bazy danych na temat lokalnych usług dla biznesu, lokalnych i zewnętrznych instytucji szkoleniowych, źródłach finansowania przedsiębiorstw,

13) prowadzenie spraw zlecania i powierzania organizacjom pozarządowym zadań o charakterze pożytku publicznego,

14) prowadzenie spraw gospodarki komunalnymi lokalami mieszkalnymi i innych spraw z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,

15) tworzenie zasobu mieszkaniowego gminy i gospodarowanie nim oraz dbałość o prawidłowe zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy i współdziałanie z zarządcą,

16) realizacja Uchwał Rady dotyczących zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy,

17) współpraca i reprezentacja interesów gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

18) prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych,

19) prowadzenie spraw rozgraniczeń nieruchomości,

20) przygotowywanie projektów dokumentów w sprawach herbu, flagi gminy, nazw ulic, placów oraz wznoszenie pomników,

21) prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,

22) przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia i niezwłocznie przekazywane do właściwego organu inspekcji,

23) prowadzenie spraw sprzedaży, nabycia przekazywania nieruchomości w dzierżawę, zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, określanie cen i opłat związanych, w tym przygotowanie decyzji administracyjnych,

24) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów,

25) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez gminę nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,

26) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,

27) wykonywanie czynności zmierzających do ustanowienia odrębnej własności lokali,

28) prowadzenia spraw podziału nieruchomości,

29) prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy określonych w ustawie z dnia 2 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,

30) ogłaszanie i prowadzenie przetargów na nieruchomości stanowiące własność gminy,

31) prowadzenie spraw uregulowania stanu prawnego i zarządu nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zakresie nie objętym lub przekazanym przez Agencję Nieruchomości Rolnych,

32) ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości rolnych stanowiące własność Skarbu Państwa,

33) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych,

34) wykonywanie zadań przekazanych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych do kompetencji gmin,

35) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz przeprowadzenie kontroli tych upraw,

36) przygotowanie i obsługa spisu rolnego,

37) prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,

38) analizy i prognozy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz usług na rzecz rolnictwa,

39) współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie organizacji szkoleń fachowych, inicjowanie i informowanie o szkoleniach, badanie potrzeb szkoleniowych środowisk rolniczych,

40) prowadzenie spraw wspólnot gruntowych,

41) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izbą Rolniczą i innymi organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa,

42) prowadzenie spraw gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności państwa w tym zalesień, zadrzewień i gospodarki łowieckiej,

43) przygotowywanie zaświadczeń stwierdzających staż pracy w rolnictwie,

44) prowadzenie archiwum zakładowego urzędu,

§ 30

1. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

1) dbałość o zgodne z przepisami prawa działanie urzędu, planowanie kontroli w urzędzie i koordynowanie kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie zleconym przez Burmistrza oraz gromadzenie dokumentacji pokontrolnej,

2)zapewnienie prawidłowej informacji dla interesantów urzędu i kierowanie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych,

3) prowadzenie zbioru przepisów prawnych,

4)prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego i udostępnienie ich do wglądu,

5) prowadzenie rejestrów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń, postanowień Burmistrza, wniosków i opinii komisji, wniosków i interpelacji radnych, aktów prawa miejscowego,

6) obsługa organizacyjna i kancelaryjne- techniczna Rady i Komisji,

7) protokołowanie sesji Rady Miejskiej,

8) organizacja i koordynacja protokołowania posiedzeń Komisji Rady przy pomocy pracowników wydziałów merytorycznych,

9)współdziałanie z organami samorządu mieszkańców osiedli i sołectw,

10) współdziałanie z właściwymi organami w celu przygotowania i przeprowadzenia:

a) wyborów do Sejmu i Senatu RP

b) wyboru Prezydenta RP

c) wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa

d) wyborów Burmistrza

e) wyboru organów samorządu mieszkańców

f) wyboru ławników do sądów powszechnych

g) referendów i konsultacji społecznych

11) wdrażanie uchwał Rady Miejskiej oraz nadzór nad ich wykonaniem,

12) prowadzenie dokumentacji związanej z załatwieniem skarg i wniosków w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

13) obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,

14) opracowanie projektu statutu gminy, statutów jednostek organizacyjnych,

15) opracowanie projektu regulaminu pracy urzędu, wdrażanie i kontrolowanie jego przestrzegania,

16) prowadzenie ewidencji porozumień zawartych w sprawie przyjęcia zadań przez gminę,

17) prowadzenie rejestru umów zawartych przez gminę,

18) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

19) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

20) kontrolowanie dyscypliny pracy,

21) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

22) organizowanie szkoleń i dokształcenia pracowników,

23) prowadzenie zaopatrzenia materiałowo-technicznego na cele biurowo-kancelaryjne,

24) prowadzenie magazynu materiałów biurowych,

25) prowadzenie biblioteki urzędu, obsługa kserokopiarki,

26) zamawianie i rozprowadzenie wśród pracowników czasopism i innych wydawnictw szczególnie o problematyce prawno-samorządowej,

27) gospodarka odzieżą ochronną, roboczą i środkami ochrony osobistej,

28) utrzymanie czystości w pomieszczeniach urzędu,

29) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji urzędu,

30) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy zatrudnianiu bezrobotnych i organizacji stażów absolwenckich,

31) udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej w wykonywaniu mandatu radnego,

32) udostępnianie informacji publicznej,

33) przygotowywanie informacji do biuletynu informacji publicznej oraz strony internetowej urzędu,

34) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych urzędu i dokumentacji z nią związanej,

35) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem biuletynu informacji publicznej,

36) zapewnienie sprawnego funkcjonowania oraz administrowanie lokalna siecią komputerową,

37) wykonywanie czynności wynikających z bieżącego funkcjonowania systemu informatycznego w urzędzie,

38) pomoc w eksploatacji oprogramowania funkcjonującego w urzędzie,

39) przeciwdziałanie dostępności osób niepowołanych do systemu informatycznego,

40) pełnienie nadzoru nad mechanizmami uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli nad dostępem do danych osobowych,

41) ustalanie, ewidencjonowanie i rejestrowanie dla każdego użytkownika systemu informatycznego odrębnego identyfikatora oraz ustalanie hasła,

42) pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji systemów informatycznych oraz wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów o ochronie informacji niejawnych w tym zakresie,

43) zapewnienie przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa dla systemów informatycznych,

44) prowadzenie ewidencji i aktualizacja wykazu osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych oraz ich haseł i identyfikatorów,

45) prowadzenie spraw z zakresu bhp w urzędzie, w tym:

- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,

- sporządzanie okresowych analiz i przedstawianie ich pracodawcy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propozycji ich poprawy,

- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

46) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przekazywanie dokumentów dotyczących
wypadków przy pracy,

47) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp,

48) organizacja szkoleń w zakresie bhp,

2. Bezpośredni nadzór nad pracownikiem wykonującym obsługę kancelaryjno-techniczną Rady sprawuje Przewodniczący Rady.

§ 31

Burmistrz a w razie jego nieobecności, Z-ca Burmistrza bądź Sekretarz może - jeżeli wymaga tego aktualna sytuacja, zlecić kierownikom wydziałów, lub innemu pracownikowi załatwienie spraw lub wykonanie zadań nie cierpiących zwłoki, a należących do kompetencji innego wydziału lub stanowiska,

Rozdział V

Zasady obsługi interesantów

§ 32

Interesanci przyjmowani są w poniedziałek i wtorek w godz. od 800 do 1600, od środy do piątku w godz. od 730 do 1530.

Zbiory przepisów prawnych w tym akty prawa miejscowego są udostępniane interesantom w godzinach określonych w ust. 1, przez pracowników Wydziału Organizacyjnego.

§ 33

Przyjmowanie interesantów przez Burmistrza, zastępcę Burmistrza oraz Sekretarza organizuje pracownik Sekretariatu.

§ 34

Posłowie na Sejm, Senatorowie oraz Radni przyjmowani są poza kolejnością.

§ 35

1. Obsługa interesantów powinna być sprawna, rzeczowa, taktowna z zachowaniem zasad bezstronności.

2. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowymi dokumentami pozostającymi w posiadaniu urzędu to wtedy czynności tych dokonuje pracownik załatwiający sprawę.

§ 36

1. Skargi i wnioski interesantów dotyczące działalności urzędu i jednostek organizacyjnych gminy przyjmują:

1) Burmistrz,

2) Zastępca Burmistrza,

3) Sekretarz Gminy.

2. Nadzór bieżący nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg wnoszonych do urzędu sprawuje Sekretarz Gminy.

3. Skargi wnoszone do osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Wydział Organizacyjny. Krytyczne notatki, artykuły prasowe polegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków i są załatwiane w trybie przewidzianym dla skarg wniosków jeżeli zostały do urzędu nadesłane przez redakcję. Szczegółowe zasady przyjmowania załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

§ 37

1. Burmistrz przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach w każdy wtorek w godzinach od 900 do 1100 i od 1400’ do 1600.

2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik o raz Kierownicy Wydziałów przyjmują interesantów w miarę możliwości w codziennie w godzinach pracy urzędu.

§ 38

Interesantów w sprawach skarg i wniosków w urzędzie przyjmuje osobiście Burmistrz lub jego Zastępca a w razie ich nieobecności Sekretarz Gminy.

 

Rozdział VI

Struktura stanowisk i obsady etatowej urzędu

§ 39
1. Kierownictwo Urzędu stanowią:

1) Burmistrz 1 etat

2) Z-ca Burmistrza 1 etat

3) Sekretarz Gminy 1 etat

4) Skarbnik Gminy 1 etat

 

2. Komórki organizacyjne Urzędu i stanowiska samodzielne:

1) Wydział Finansowo-Budżetowy

- Kierownik Wydziału / Skarbnik Gminy 1 etat

- stanowisko d/s rozliczeń finansowych 1 etat

- stanowisko d/s obsługi kasowej 1 etat

- stanowisko d/s podatków i opłat 1 etat

- stanowisko d/s księgowości podatkowej 1 etat

- stanowisko d/s księgowości podatkowej wydzielonej części gminy 1 etat

- stanowisko d/s księgowości budżetowej i płac 1 etat

- stanowisko d/s księgowości wydzielonej części budżetu 1 etat

 

2) Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych oraz USC

- Kierownik Wydziału / Kierownik USC 1 etat

- stanowisko d/s obronnych i obrony cywilnej - pełnomocnik

d/s informacji niejawnych 1 etat

- stanowisko d/s ochrony przeciw pożarowej i świadczeń na rzecz obrony 1 etat

- stanowisko d/s dowodów osobistych 1 etat

- stanowisko d/s ewidencji ludności 2 etaty

- stanowisko d/s działalności gospodarczej 1 etat

- stanowisko d/s koordynacji rozwiązywania problemów alkoholowych

i narkomanii 1 etat

 

3) Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- Kierownik Wydziału 1 etat

- stanowisko d/s inwestycji 1 etat

- stanowisko d/s nadzoru i eksploatacji urządzeń komunalnych i dróg 1 etat

- stanowisko d/s ochrony środowiska 1 etat

4) Wydział Rozwoju, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,

- Kierownik Wydziału 1 etat

- stanowisko d/s rolnictwa 1 etat

- stanowisko d/s dodatków mieszkaniowych 1 etat

- stanowisko d/s środków unijnych 1 etat

- stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami 1 etat

5) Wydział Organizacyjny,

- Kierownik Wydziału – Sekretarz Gminy 1 etat

- stanowisko d/s obsługi Rady Miejskiej 1 etat

- stanowisko d/s spraw kadr 1 etat

- stanowisko d/s obsługi kancelaryjnej i sekretariatu 1 etat

- stanowisko d/s organizacyjnych 1 etat

- sprzątaczka 1 etat

- informatyk 1/4 etatu

3. Burmistrz podejmuje decyzję o połączeniu funkcji kierowniczej z właściwym stanowiskiem pracy w każdym z wyszczególnionych ustępach od 1 do 5 wydziałów urzędu,

Rozdział VII

Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu projektów

i wydawaniu normatywnych aktów prawnych

§ 40

Normatywnymi aktami prawnymi są:

a) uchwały Rady Miejskiej zawierające przepisy obowiązujące na terenie gminy oraz przepisy porządkowe,

b) inne uchwały Rady podejmowane w zakresie własnych kompetencji,

c) przepisy porządkowe wydawane przez Burmistrza w przypadkach niecierpiących zwłoki,

d) zarządzenia wewnętrzne Burmistrza.

§ 41

1. Projekty aktów określonych w § 43 opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym kierownicy wydziałów oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie działania, których znajdują się zagadnienia będące przedmiotem danego projektu aktu, po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem potrzeby ich opracowania.

2. Za prawidłowe i terminowe przygotowanie projektów odpowiedzialność ponoszą kierownicy wydziałów.

§ 42

Projekty aktów prawnych powinny odpowiadać wymogom obowiązujących zasad legislacyjnych zawartych w:

- rozporządzeniu Prezesa Rady kancelaryjnej dla organów gmin i rozporządzeniu Rady Ministrów z (Dz, U, Nr 100, póz, 90)

- rozporządzenia Rady Ministrów z 20,06,2002 r, w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz, 90)

§ 43

Projekt aktu powinien zawierać następujące elementy:

a) oznaczenia rodzaju i numeru aktu,

b) określenie organu upoważnionego do jego podjęcia,

c) oznaczenie daty aktu,

d) zwięzłe określenie przedmiotu regulacji ( w sprawie............. ) tytuł,

e) wyszczególnienie podstaw prawnych regulacji ze wskazaniem źródła publikacji,

f) przepisy merytoryczne ujęte w paragrafy, ustępy, punkty i litery,

g) wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie lub nadzorujących realizację uchwały,

h) określenie sposobu wejścia w życie aktu,

i) podanie tytułów aktów, które tracą moc,

j) umieszczenie klauzuli o ogłoszeniu lub publikacji.

§ 44

1. Burmistrz podejmuje decyzje o potrzebie przygotowania aktu normatywnego.

2. Nadzór nad przygotowaniem aktów prawnych sprawuje Sekretarz Gminy.

3. Każdy projekt uchwały przed skierowaniem pod obrady Rady Miejskiej powinien być:

a) podpisany przez pracownika sporządzającego i kierownika wydziału,

b) zaopiniowany i parafowany przez radcę prawnego urzędu,

c) parafowany przez Skarbnika Gminy o ile wywiera skutki finansowe dla Gminy,

d) uzgodniony z właściwymi organami o ile wymaga tego przepis szczególny.

§ 45

1. Projekty uchwał Rady winny być sporządzone w 3 egzemplarzach i dostarczone inspektorowi ds, obsługi Rady nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem sesji.

2. Projekty uchwał w/w inspektor ds. Rady przekazuje niezwłocznie Sekretarzowi Gminy, w celu zapoznania z nimi Burmistrza.

3. Kontrolę merytoryczną przedkładanego projektu uchwały wykonuje Burmistrz, a następnie przed włączeniem do porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej, po zapoznaniu się ze stanowiskiem poszczególnych Komisji Rady co do przedłożonych projektów.

§ 46

1. Pracownik ds. obsługi Rady jest odpowiedzialny za terminowe przedłożenie uchwalonego aktu do kontroli przez właściwy organ administracji rządowej.

2. Ewidencję i zbiór aktów normatywnych prowadzi Wydział Organizacyjny, który zapewnia publikację aktów w trybie w nich przewidzianym oraz udostępnienie, w tym szczególnie przepisów gminnych, do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu.

§ 47

1. Właściwy pracownik składa Burmistrzowi informację z realizacji aktu normatywnego w określonych w danym akcie terminach oraz w okresach 6 -miesięcznych, w przypadku aktów prawnych o trwałym działaniu.

2. Kontrolę realizacji aktów prawnych wykonuje Sekretarz, a w zakresie dotyczącym finansów Skarbnik.

§ 48

Normatywne akty prawne podlegające ogłoszeniu podaje się do wiadomości mieszkańców gminy poprzez:

a) wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu,

b) rozplakatowanie w obiektach użyteczności publicznej, na tablicach informacyjnych w poszczególnych miejscowościach gminy,

c) publikacje na łamach gazety lokalnej,

d) umieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Rozdział VIII

Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 49

1. Burmistrz podpisuje:

1) akty normatywne o charakterze zewnętrznym,

2) akty normatywne o charakterze wewnętrznym,

3) pisma i wystąpienia kierowane do przewodniczącego Rady i organów administracji rządowej i samorządowej,

4) odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych, wnioski posłów i senatorów oraz skargi i petycje,

5) wnioski o nadanie odznaczeń,

6) pisma w sprawie stosunków pracy pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

7) wystąpienia pokontrolne,

8) decyzje administracyjne, jeżeli nie udzielił upoważnienia pracownikowi do wydawania ich w swoim imieniu,

9) pisma i decyzje zastrzeżone w przepisach szczególnych do jego podpisu,

10) pisma związane z reprezentacją gminy na zewnątrz.

2. W razie nieobecności Burmistrza dokumenty określone w ust, 1 pkt, 2-9 podpisuje Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy.

§ 50

1. Zastępca Burmistrza upoważniony jest do podpisywania pism dotyczących spraw wychodzących w zakresie jego działania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach upoważnień Burmistrza w jego imieniu.

2. W przypadku nieobecności Burmistrza, Zastępca podpisuje decyzje administracyjne oraz wszelką korespondencję nieobjęte zakresem udzielonego upoważnienia.

§ 51

Sekretarz Gminy upoważniony jest do podpisywania pism w sprawach wchodzących w zakres jego działania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach upoważnień Burmistrza w jego imieniu a ponadto do podpisywania:

- zaświadczeń i świadectw w tym świadectw pracy,

- odpowiedzi na zapytania,

- zapytań do innych urzędów,

- zaproszeń, wyjaśnień, informacji,

- sprawozdań,

- pism dotyczących bieżącego funkcjonowania urzędu.

§ 52

1. Skarbnik Gminy podpisuje wszelką korespondencję oraz dokumenty związane z gospodarką finansową gminy.

2. Skarbnik Gminy podpisuje wszelkie dokumenty jeżeli z przepisów szczególnych wynika obowiązek jego kontrasygnaty albo gdy czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych gminy.

§ 53

Kierownicy wydziałów są upoważnieni do podpisywania pism wchodzących w zakres ich działania w toku załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach upoważnienia Burmistrza, w jego imieniu.

§ 54

Inspektorzy są upoważnieni do podpisywania zaświadczeń dotyczących zakresu ich działania w ramach udzielonego upoważnienia Burmistrza.

 

§ 55

Zakres upoważnień dla pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu określa Burmistrz zarządzeniem wewnętrznym.

§ 56

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.

 

Rozdział IX

Zasady działalności kontrolnej

§ 57

Celem kontroli jest:

1. Ocena prawidłowości i zgodności z prawem działań urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

2. Ocena stopnia wykonania działań.

3. Zapewnienie Burmistrzowi informacji niezbędnych do podejmowania prawidłowych decyzji i właściwego kierowania gminą.

4. Podnoszenia poziomu pracy urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 58

1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują Kierownicy Wydziałów Skarbnik, Sekretarz oraz pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli.

3. Czynności kontrolne w ramach kontroli zewnętrznej w zakresie przyznanych przez Burmistrza pełnomocnictw wykonują:

1) Skarbnik w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy w zakresie wykonywania budżetu oraz planu finansowego,

2) pracownik d/s kontroli (i audytu wewnętrznego) w zakresie gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych gminy, jednostek pomocniczych i innych jednostek organizacyjnych gminy

3) pracownicy urzędu upoważnieni przez Burmistrza w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

4) zakres zadań kontrolnych pracowników wydziałów określają zakresy czynności.

§ 59

1. Kontrole prowadzone są na podstawie harmonogramów i planów kontroli ustalonych przez Kierownika Wydziału Organizacyjnego w uzgodnieniu z Burmistrzem.

2. Burmistrz może zarządzić w razie potrzeby doraźną kontrolę w szczególności celem wyjaśnienia skargi, uzyskania informacji, załatwiania wniosków określając skład zespołu kontrolnego i przedmiot kontroli.

3. Kontrola określana w ust, 2 może być zarządzana na wniosek Skarbnika bądź Sekretarza Gminy.

4. Warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli zapewnia kierownik Urzędu lub jednostki kontrolowanej.

§ 60

1. Odpowiedzialność za nadzór i kontrolę wewnętrzną ponoszą:

1) Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik Gminy,

2) Kierownicy Wydziałów w zakresie swojego wydziału.

2. Pracownik prowadzący kasę ponosi materialną odpowiedzialność za właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki i papierów wartościowych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów finansowych w tym zakresie.

3. Pracownicy sporządzający sprawozdania i deklaracje podatkowe są odpowiedzialni za ich merytoryczną treść, dane liczbowe, rzetelność i terminowość.

4. Podpisywanie dokumentów związanych z obrotem pieniężnym oraz dokumentów rozliczeniowych i dotyczących kredytów lub spraw z tego zakresu nie unormowanych w regulaminie organizacyjnym regulują przepisy szczególne.

5. Powierzanie składników majątkowych, kasy i innych wartości odbywa się w drodze inwentaryzacji lub protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 61

Działalność kontrolną koordynuje Wydział Organizacyjny.

§ 62

Szczególne zasady prowadzenia kontroli w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy określa regulamin kontroli wewnętrznej stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego urzędu.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 63

Regulamin pracy nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia określa zasady wewnętrznego funkcjonowania i pracy urzędu.

§ 64

1. Czynności biurowe i kancelaryjne urzędu reguluje instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych ustalona Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22,XII,1999(Dz, U,Nr 112 póz,1319 z późn, zmian,).

2. Obieg korespondencji w sprawach zastrzeżonych i poufnych określają odrębne przepisy.

§ 65

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych urzędach marszałkowskich (Dz, U, Nr,33, póz, 264).

§ 66

Zakres obowiązków i uprawnień pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych ( Dz, U, z 2001r Nr 142, póz 1593 z późn, zm, ) oraz przepisy Kodeksu Pracy.

§ 67

Zmiany Regulaminu następują w formie zarządzenia Burmistrza.

UM Poniatowa
ISO 9001
Plan miasta Poniatowa
E - mapa Gminy Poniatowa
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny
BIP
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Pajacyk
e-kartki
PSSE Opole Lubelskie
Komunikacja
0501805
Urząd Miejski w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pow. opolski, woj. lubelskie
tel.: (48) 081 820 48 36, fax: (48) 081 820 35 73, email: promocja@um.poniatowa.pl, http://www.um.poniatowa.pl
NIP: 717 126 36 03, Regon: 000529203
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI