Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
    
Dzisiaj jest
czwartek, 24 sierpnia 2017, 236 dzień roku, imieniny Bartosza, Jerzego, Maliny
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galerie
PARAFIA PONIATOWA
PARAFIA KRACZEWICE
SCHOLARES
ZiSP
CKPiT
PCZ Opole Lubelskie
hotel montis
Sekcja jeździecka
Hotel
TPP
PTF
Agroturystyka
GRAWiTAN
MKS Stal
Kraina
Inspekcja WET
OSiR
HDK PGK

Inwestycje w gminie

 

 

 • Modernizacja drogi powiatowej nr 22227 Wąwolnica – Poniatowa – ul. Wylotowa w Poniatowej.

Priorytet: 3. Rozwój lokalny.

Działanie:3.1. Obszary wiejskie.

Beneficjent: Powiat Opolski

Planowany okres realizacji:
rzeczowy – od 31.03.2006 do 14.07.2006 r.,
finansowy do 31.07.2006 r., wniosek o płatność – 21.08.2006 r.

Budżet projektu:

całkowita wartość projektu – 558 491,54 zł,
kwota dofinansowania z EFRR – 418 868,65 zł,
dofinansowanie z budżetu państwa – 55 849,15 zł.

Cele projektu:

Cel główny – przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru powiatu. Przedmiotowy projekt jest elementem tworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i wzrostu mobilności zawodowej społeczności lokalnej. W wyniku realizacji projektu nastąpi przede wszystkim poprawa dostępności komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa podróżowania społeczności lokalnej i potencjalnych inwestorów z zewnątrz do przedsiębiorstw i miejsc atrakcyjnych Gminy Poniatowa i Powiatu Opolskiego, stwarzając warunki wzrostu zatrudnienia. Podniesiona zostanie jakość istniejącego dobra publicznego, jakim jest droga. W dalszej perspektywie może się to przełożyć na ograniczenie bezrobocia, wyrównywania szans dla osób niepełnosprawnych, kobiet oraz na tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej. Powyższe cele są zgodne z potrzebami grup docelowych projektu, czyli społeczności lokalnej, obecnych i potencjalnych inwestorów, turystów i innych użytkowników.

Streszczenie projektu:

Realizacja rzeczowa projektu polega na poprawie stanu drogi – droga wąska 5 m, nawierzchnia bitumiczna w bardzo złym stanie technicznym, spowodowanym wieloletnią eksploatacją bez kompleksowej odnowy warstwy ścieralnej z licznymi garbami i nierównościami, powodując utrudnienia w czasie jazdy. Ze względu na brak chodnika ruch pieszych odbywa się jezdnią i nieutwardzonym poboczem.

W wyniku realizacji projektu uzyskane zostaną nowe parametry drogi, podnosząc jej standard oraz pozwalając na bezpieczne użytkowanie. Bezpośrednimi produktami będą:

a. długość zmodernizowanych dróg – 0,60 km,

b. długość wybudowanych chodników – 0,60 km,

c. liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 1 szt,

d. liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej – 14 szt,

e. liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej – 12 szt.

Inne uzyskane parametry drogi:

a. ruch ciężki kat. KR3 (80 kN/oś),

b. szybkość projektowana – 60 km/h,

c. szerokość jezdni – 7 m,

d. szerokość korony drogi – 10,0 m,

e. szerokość poboczy – 1x1,0 m, (po lewej stronie)

f. szerokość chodnika – 1x2,0 m, (po prawej stronie),

g. szerokość pasa drogowego – 20,0 m,

h. przekrój normalny półuliczny,

i. od wodnienie powierzchniowe rowami otwartymi przydrożnymi oraz ściekiem przykrawężnikowym,

j. nawierzchnia bitumiczna na podbudowie stabilizowanej cementem,

k. plan organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Poniatowej"

Konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków wymusiły nowe przepisy dotyczące jakości odprowadzanych ścieków po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Modernizacja była niezbędna także ze względów technicznych, gdyż po 20-letnim okresie eksploatacji stan obiektów i urządzeń uległ znacznej degradacji. Wszystkie czynniki jak i normy jakościowe oczyszczanych ścieków spowodowały, że PGK sp. z o.o. zmuszona była ponosić koszty za przekraczanie najwyższych dopuszczalnych ładunków odprowadzanych do wód powierzchniowych. Wyżej wymienione przesłanki zmusiły władze Poniatowej do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania tego nawarstwiającego się problemu. Modernizacja części mechanicznej (krata schodkowa, punkt zlewny ścieków, piaskownik pionowy) została zrealizowana przez PGK w Poniatowej. Na realizację pozostałej części przedsięwzięcia na początku lipca 2004 roku przygotowano projekt i złożono go do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Okazało się, że nasz projekt zyskał aprobatę Regionalnego Komitetu Sterującego oraz Zarządu Województwa. Na 114 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało 8, a wśród nich był z Poniatowej.

Uroczyste otwarcie oczyszczalni miało miejsce 29 grudnia 2005 roku. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni daje nowe możliwości Poniatowej i jej mieszkańcom. Nowa oczyszczalnia jest w stanie przyjąć i oczyścić każdą ilość ścieków z obszaru po zakładach EDA oraz nowych terenów, przewidzianych w planie zagospodarowania, pod inwestycje. Dzięki oczyszczalni będzie kontynuowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej sołectw: Poniatowa wieś, Kraczewice, Dąbrowa Wronowska, Pllizin.

Zastosowana bezzapachowa technologia obróbki osadów pościekowych umożliwia likwidację 300-metrowej strefy ochronnej i przywrócenie do użytkowania kilkunastu hektarów gruntu oraz eliminuje uciążliwość zapachową dla okolicznych mieszkańców.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o wydajność 3200 m3 ścieków komunalnych na dobę. W instalacji oczyszczania mechanicznego następuje oddzielenie różnorodnych części stałych, które po odwodnieniu trafiają do pojemników a następnie na wysypisko. Oczyszczanie biologiczne polega na hodowaniu mikroorganizmów, które w warunkach naturalnych występują w niewielkim stężeniu, natomiast tutaj dostarczając im powietrza i pożywienia w postaci ścieków, stwarzamy mikroorganizmom warunki do szybkiego rozwoju i kontrolowanego rozkładu zanieczyszczeń.

Zadanie zostało zfinansowane w:

 • 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 061 771,70 zł,
 • 10 % z budżetu państwa – 408 236,22 zł,
 • 15 % z budżetu Gminy Poniatowa – 612 354,36 zł,

Projekt modernizacji oczyszczalni zamknął się kwotą około 4,082 mln zł.

 

 • “Budowa Kanalizacji sanitarnej w Poniatowej wsi – II etap"

W latach 2000-2003 zrealizowano I etap, polegający na wykonaniu przedłużenia systemu kanalizacji w mieście. Poniatowa oraz wykonania kanalizacji w części wsi przylegającej do miasta. Projekt złożony do Urzędu Marszałkowskiego obejmuje II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Poniatowej wsi oraz częściowo na terenie Kol. Poniatowa ( budynek Szkoły Podstawowej i 10 gospodarstw rolnych bezpośrednio przylegających do Poniatowej wsi).

Projektowana budowa jest końcowym etapem realizacji zadania polegającego na skanalizowaniu gospodarstw domowychi położonych po dwu stronach rzeki Poniatówka. Kanalizacja realizowana jest w systemie grawitacyjnym. Systemowi temu sprzyja naturalne ukształtowanie terenu. Rurociągi są układane ze spadkiem terenu wyznaczonym przez ciek wodny.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 5,38 km sieci kanalizacjyjnej, podłączenie 103 istniejących siedlisk, likwidację 56 szamb. Zmniejszy się także ryzyko zagrożenia epidemiologicznego oraz poprawi stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych.

Projekt nie obejmuje wykonania przyłączy do poszczególnych gospodarstw. Przyłącza wykonywać będą własnym staraniem i na własny koszt właściciele poszczególnych posesji. Zgodnie z obowiązującym "Regulaminem Utrzymania Czystości w Gminie Poniatowa" właściciele posesji zobowiązani są do wykonania przyłączy w terminie 12 miesięcy od daty odbioru kanalizacji.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma PEKUM Sp. z o.o., 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17a

Terminy realizacji tej inwestycji:

 • Rozpoczęcie – 3 października 2006 roku,
 • Zakończenie – listopad 2007 roku.

Projekt budowy kanalizacji w Poniatowej Wsi zamyka się kwotą 1 943133,42 zł., w tym:

 • Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 454644,58 zł (75%),
 • Dotacja z budżetu państwa 193952,61zł (10%)
 • Udział własny Gminy Poniatowa 290928,92zł (15%).

 

 • Informatyczna obsługa spraw i interesantów w gminie Poniatowa.

W styczniu 2006 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Poniatowej złożyli dokumentację konkursową do Urzędu Marszałkowskiego, w celu dofinansowania realizacji projektu w ramach działania 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informatycznego.

Rozpatrywanych było 28 wniosków. Ze zbiorczej listy rankingowej sporządzonej przez Panel Ekspertów wynikało, że nasz projekt znalazł się na drugim, bardzo wysokim miejscu. Dla mieszkańców Poniatowej oznaczało to, że otrzymujemy dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego.

Projekt miał na celu rozbudowę sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim wraz z wprowadzeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożeniem podpisu elektronicznego, integrację systemów informatycznych oraz utworzenie punktów dostępowych do Internetu w centrum miasta oraz PIAP Telecentrum.

Stworzenie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim oraz możliwości korzystania z niej przez interesantów w utworzonych PIAP- ach i PIAP-Telecentrum będzie korzystnie wpływało na proces przystosowania mieszkańców Poniatowej do aktywnego i pełnego uczestnictwa w strukturach społeczeństwa informacyjnego. Używając prostego języka oznacza to, że mieszkańcy Poniatowej będą mieli powszechny dostęp do Internetu poprzez PIAPy oraz bezprzewodowy HOT SPOT.

 

 • Stefa Przemysłowa w Poniatowej
- untitled_1.jpg

Priorytet. 3 - Atrakcyjność Obszarów Miejskich i Tereny Inwestycyjne

Działanie.3.- Tworzenie terenów inwestycyjnych

Okres realizacji projektu:

Planowane rozpoczęcie inwestycji: 01-04-2010

Planowane zakończenie inwestycji: 31-12-2010

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 4 655 370,43 zł

Dofinansowanie z EFRR: 3 491 527,82 zł

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Poniatowa poprzez przebudowę infrastruktury technicznej terenów przemysłowych po byłych zakładach „EDA” w Poniatowej stwarzających korzystne warunki do powstawania przedsiębiorstw konkurencyjnych i otwartych na innowacyjne.

Efektem społeczno – gospodarczym projektu ( oddziaływanie projektu) jest zwiększenie spójności społeczno- gospodarczej oraz rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Poniatowa poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Poniatowa objętych oddziaływaniem projektu.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie szczegółowych celów, do których należą:

- profesjonalne przygotowanie terenu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 100 ha do obsługi istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych,

- zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów lokalowych terenu inwestycyjnego po zakładach EDA S.A,

- pozyskanie inwestorów, szczególnie takich, którzy dysponują nowoczesnymi rozwiązaniami zarówno w zakresie technologii jak i organizacji przedsiębiorstw, którzy mogą przyczynić się do zwiększenia udziału na rynku regionalnym i krajowym poprzez eksport towarów i usług.

- wykorzystanie zasobów ludzkich regionu- absolwentów Szkoły Technicznej w Poniatowej, kształcącej młodzież na potrzeby lokalnego rynku pracy,

- poprawa warunków funkcjonowania 14 – stu firmom działającym obecnie na terenie inwestycyjnym zatrudniającym łącznie 600 osób,

- poprawa dostępności do strefy o najwyższym potencjale inwestycyjnym w mieście.

Przedmiotowa inwestycja uzasadniona jest koniecznością poprawy dostępności komunikacyjnej obszaru o zabudowie techniczno –produkcyjno- usługowej poprzez zabudowę przebudowę nawierzchni i doprowadzenie obszaru do parametrów technicznych przewidzianych obecnie obowiązującymi przepisami. Celem inwestycji jest także poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności, a także dostosowanie terenu do wymogów wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:

- ładu przestrzennego w zakresie urbanistyki i architektury,

- walorów architektonicznych i krajobrazowych,

- wymagań ochrony środowiska,

- wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi oraz mienia, a także potrzeb osób niepełnosprawnych,

- ograniczenia oddziaływania projektowanego obiektu na środowisko,

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez wykonanie rzeczowego zakresu inwestycji.

Rezultaty Projektu:

KSI- R.100 – Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.)- 200.

Streszczenie projektu:

Projekt „Strefa Przemysłowa w Poniatowej” obejmuje swoim zakresem między innymi:
- roboty przygotowawcze:
- wycięcie kolidującego zadrzewienia,
- roboty rozbiórkowe (wymienianych elementów ulicy),
- zabezpieczenie i przebudowa kolidującego uzbrojenia,
- rozbudowa jezdni ulicy z dostosowaniem do obciążeń 115 kN/oś - 930 m.
- budowa placu nawrotowego (rondo o średnicy zewnętrznej - 38 m) - 1 szt.,
- budowa zatok postojowych dla pojazdów ciężarowych - 7 stanowisk (dług. 52+112 m),
- budowa linii oświetleniowej o długości 810 m, (46 słupów oświetleniowych),
- przebudowa i remont kanalizacji deszczowej o długości 610 m. (budowa nowych wpustów
- deszczowych wraz z osadnikami - 52 szt.)
- przebudowa sieci wodociągowej o długości – 590 m.
- przebudowa sieci ciepłowniczej o długości – 165 m,
- budowa ścieżek rowerowych o dł. 600 m.
- budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 100 m
- budowa i przebudowa chodników o długości 1 006 m,
- budowa i przebudowa kanalizacji teleinformatycznej - zabezpieczenia rurami osłonowymi –ok. 310 m,
- przełożenie kabli telekomunikacyjnych (wraz z zabezpieczeniami) - ok. 60 m
- przebudowa skrzyżowań z drogami wewnętrznymi - 9 szt.,
- przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi – 1 szt.
- wykonanie zjazdów publicznych (w tym dostosowane do ruchu samochodów ciężarowych) - 26 szt.
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- nasadzenie nowych drzew i krzewów.

 

 

 - obraz1.jpg

 

 • Budowa wodociągu Kowala

  Priorytet 6. Środowisko i czysta energia

  Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

   

  Okres realizacji projektu:

  Okres rozpoczęcia inwestycji: 03 -11- 2008 r.

  Planowane zakończenie inwestycji: 31-12- 2010 r.

  Budżet projektu:

  Wartość całkowita projektu: 9228893,35 zł

  Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 7251 354,27

  Beneficjent: Gmina Poniatowa

  Cele projektu:

  Celem strategicznym Projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego, polepszania warunków życia ludności wiejskiej oraz poprawy i kontroli stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Poniatowa. Realizacja Projektu pozwoli na uzupełnienie brakujących części sieci wodociągowej na obszarze gminy Poniatowa i przyczyni się do stymulowania życia społeczno- gospodarczego na jej terenie.

  Cele bezpośrednie Projektu to: zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej, dostosowanie stanu infrastruktury technicznej do potrzeb użytkowników; ograniczenie niekontrolowanego poboru wód na skutek wykorzystywania ujęć lokalnych; zapewnienie wody pitnej o odpowiednich parametrach jakościowych dla osób przebywających w miejscowościach Kowala Pierwsza, Kowala Druga i Spławy; poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców Gminy Poniatowa poprzez kontrolę jakości wody, kontrolowanie i monitorowanie poboru wody o odpowiedniej jakości, rozwój gospodarczy i turystyczny gminy, poprawa warunków życia mieszkańców.

  Jako oddziaływanie Projektu należy wskazać: zwiększenie ilości konsumowanej wody o odpowiednich parametrach jakościowych średniorocznie o 29 486 m3/rok, zmniejszenie ujemnego salda migracji ludności w gminie Poniatowa.

  Dzięki realizacji przedmiotowego Projektu poprzez budowę nowego ujęcia wody wraz z sieci wodociągowej wystąpi: poprawa jakości spożywanej wody a tym samym poprawa warunków zdrowotnych ludności, poprawa bezpieczeństwa pożarowego poprzez zabudowę 73 sztuk hydrantów, likwidacja 296 niekontrolowanych kopanych studni, wzrost produkcji rolnej, poprawa warunków sanitarnych, wzrost atrakcyjności pod względem turystycznym, wzrost atrakcyjności pod względem inwestycyjnym, wyrównanie poziomu życia na terenie gminy Poniatowa.

   

  Streszczenie projektu:

  Przedmiotem Projektu jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami, ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowościach Kowala Pierwsza, Kowla Druga, Spławy oraz pojedyncze siedliska wsi Kraczewice Prywatne. Wśród obiektów liniowych Projekt obejmuje ogółem 15767,0 m sieci przewodów rozdzielczych, wykonanych z rur polietylenowych. Ponadto Projekt obejmuje instalację 73 hydrantów. Każde przyłącze zakończone będzie węzłem wodomierzowym, które oprócz wodomierza będzie posiadać zawór zwrotny antyskażeniowy. Ujęcie wody stanowią dwie studnie wiercone, z których jedna pozostawać będzie jako awaryjna. Schemat technologiczny ujęcia, uzdatniania, magazynowania i tłoczenia wody obejmuje: studnie, aeracje ciśnieniową, filtrację jednostopniową, dezynfekcję roztworem podchlorynem sodu zbiorniki wyrównawcze, pompownie 2 stopnia, dezynfekcję podstawową za pomocą urządzenia UV. Filtracja przebiegać będzie za pomocą dwóch zestawów filtracyjnych. Wszystkie urządzenia do filtracji, napowietrzania, dezynfekcji, odżelaziana, chlorowania oraz drugi stopień tłoczny znajdować się będą w budynku ujęcia wody. W budynku oprócz hali technologicznej znajdować się będą pomieszczenia gospodarcze, socjalne oraz chlorownia i sterownia o łącznej powierzchni 0,26 ha. Przedmiotowa inwestycja została poprzedzona analizą zastosowania dwóch innych wariantów. Pierwszy dotyczył budowy wodociągu z wykorzystaniem technologii rur żeliwnych. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych dla tej technologii wykazała iż koszt eksploatacji rurociągów jest o 20 % wyższy, niż w przypadku zastosowania rur PCV i PE. Jest to związane z częstymi awariami, remontami, przeciekaniem na złączach, dużym ubytkiem wody oraz z faktem, iż rurociąg z rur żeliwnych jest narażony na korozję. Trwałość tych rur jest określona na 15 lat użytkowania. Drugi wariant polegał na zaniechaniu inwestycji i korzystaniu z dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę. Zastosowanie tego wariantu nie rozwiązałoby problemów mieszkańców wyżej wymienionych wsi. Ludność ta dalej skazana by była na korzystanie ze złej jakościowo wody. Planowany wariant budowy wodociągu w technologii rur z tworzyw PCV i PE w znacznym stopniu poprawia ciągłość dostaw wody do odbiorcy w wypadku awarii. Położenie ujęcia wody w pobliżu geometrycznego środka całej sieci wpływa na obniżenie średnicy wodociągu na początkowych odcinkach od pompowni oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji.

 

 - w_zdjecie.jpg

 

 

 • „Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Poniatowa III”.

Terminy realizacji

Rozpoczęcie: 1 kwiecień 2009

zakończenie: 30 listopad 2009

rozliczenie końcowe: 31 grudzień 2009

Budżet projektu:

 

Wartość całkowita projektu: 2.920, 1 tys. zł

Środki własne: 1. 584,6 tys. zł

Środki budżetu państwa: 1 296,5 tys. zł

Cele projektu:

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogami powiatowymi, poprzez przebudowę drogi nr 108057L w Kolonii Poniatowa III na odcinku 2,571 km.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

Ø Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa ruchu,

Ø Połączenie dwóch dróg powiatowych nr 2241L oraz nr 2237L,

Ø Poprawę funkcjonalności ruchu pojazdów,

Ø Poprawę funkcjonalności ruchu pieszego,

Ø Zlikwidowanie utrudnień w dojeździe młodzieży i dzieci do szkół,

Ø Poprawę warunków dojazdu mieszkańców wschodniej części Gminy do: pracy, domów, gospodarstw rolnych, pól i sąsiednich miejscowości.

Ø Podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców wsi poprzez ułatwienie dostępności do placówek kulturalno - oświatowych, instytucji, urzędów.

Ø Poprawę estetyki dróg oraz otoczenia.

 

Streszczenie projektu:

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 108057L w miejscowości Kolonia Poniatowa III o długości 2,571 km. Trasa wnioskowanej drogi przebiega od drogi powiatowej nr 2241L Poniatowa – Kierz – Trzciniec o nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej Poniatowa – Kraczewice - Szczuczki o nawierzchni asfaltowej. Na całym projektowanym odcinku droga gruntowa przebiega po częściowo utwardzonej podbudowie z tłucznia, żużla itp. o różnej grubości.

Wzdłuż wnioskowanej drogi występuje uzbrojenie nadziemne i podziemne tj.: sieć energetyczna, wodociągowa, linia telefoniczna i gazowa a budowa nawierzchni jest ostatnim brakującym elementem zapewniającym obsługę wnioskowanego terenu na wysokim standardzie. Istniejące uzbrojenie nie koliduje z budową drogi. Istniejący teren dochodzi do 4% spadku podłużnego i poprzecznego.

Zakres budowy obejmie:

Ø wykonanie jezdni o szerokości 5,00 m z poszerzeniem do 5,50 m na wlotach do dróg powiatowych,

Ø wykonanie chodnika o szerokości 2,00 m z prawej strony jezdni,

Ø wykonanie przejścia dla pieszych,

Ø oświetlenie przejścia dla pieszych,

Ø poprawa jakości oznakowania poziomego i pionowego,

Ø budowa zajezdni przystankowej dla autobusów szkolnych,

Ø utwardzenie pobocza po lewej stronie jezdni, szerokości 0,75 m,

Ø uzyskanie wymaganego profilu podłużnego i poprzecznego nawierzchni,

Ø uporządkowanie odwodnienia powierzchniowego drogi poprzez wykonanie przepustów o średnicy 80cm, na wlotach do dróg powiatowych oraz w km 0+625 średnicy 80cm, w km 1+100 średnicy 60cm i w km 1+600 średnicy 80 cm,

Ø wykonanie rowów napływowych i odpływowych do przepustów,

Ø odtworzenie rowów przy przepustach na wlotach do dróg powiatowych,

Ø wykonanie 68 zjazdów indywidualnych oraz 2 zjazdów na drogi gruntowe. Zjazdy na drogi gruntowe w km 1+774 i w km 2+319 jak w stanie istniejącym o szerokości 3,00 m. - schetynowka_1.jpg

 

 - schetynowka_2.jpg • ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH

 

Operacja realizowana w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013”.

Koszty operacji:

Całkowity koszt operacji: 488 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

 

Cele operacji:

Celem projektu jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, stworzenia warunków do rozwoju społeczno oraz poprawy i kontroli stanu środowiska naturalnego na terenie wiejskim gminy Poniatowa, poprzez zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości komunalnych.

Streszczenie projektu:

Operacja oparta na zakupie pojazdu do usuwania odpadów pojemników – Śmieciarka bezpyłowa tylnym załadunkiem typ SK- 5,

Pojazd SK- 5 z tylnym urządzeniem załadowczym, przeznaczony jest do załadunku oraz wywozu na składowisko stałych odpadów komunalnych.

Pojazd SK- 5 przystosowany jest do obsługi pojemników wykonanych wg PN-EN 840- 1 (wariant A). o pojemności 120 litrów oraz 240 litrów, wg BN- 82/9392-03 o pojemności 1100 litrów oraz 110 litrów wg BN-82/9392-02 oraz worków foliowych z odpadami posegregowanymi.


- smieciarka_ok.jpg • Przebudowa ulic Modrzewiowej i 11-go Listopada w Poniatowej

Inwestycja realizowana z Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

 

Okres realizacji inwestycji:

 

Rozpoczęcie realizacji: kwiecień 2010 r.

 

Zakończenie realizacji: październik 2010 r.

 

Rozliczenie końcowe: listopad 2010 r.

 

Beneficjent: Gmina Poniatowa

 

Budżet projektu:

 

Całkowity koszt inwestycji: 1712,7 tys. zł

Środki własne: 841,5 tys. zł

Środki budżetu państwa: 840,5 tys. zł

 

Cele projektu:

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz poprawa dostępności do instytucji pożytku publicznego, zlokalizowanych przy wnioskowanych ulicach. Projekt ma także na celu poprawę połączenia komunikacyjnego ulic Modrzewiowej i 11 –go Listopada z drogą powiatową nr. 2552L oraz pośrednio z drogą wojewódzką 832. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

Ø Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa ruchu,

Ø Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych,

Ø Oświetlenie ulicy przy stadionie Miejskiego Klubu Sportowego,

Ø Poprawę funkcjonalności ruchu pojazdów,

Ø Poprawę funkcjonalności ruchu pieszego,

Ø Poprawę połączenia z drogą powiatową poprzez poprawę wykonaniu rekonstrukcji jezdni w obrębie włączenia w drogę nr 2552L.

Ø Zlikwidowanie utrudnień w dojeździe młodzieży do Liceum Ogólnokształcego, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,Sekcji Jeździeckiej prowadzącej zajęcia w zakresie hipoterapii,

Ø Poprawę warunków dojazdu mieszkańców Poniatowej do kluczowych instytucji tj.: Przychodni Zdrowia, apteki,

Ø Poprawę warunków dojazdu mieszkańców osiedla ”Stare Miasto” i „Przylesie” do: pracy, domów, sąsiednich miejscowości,

Ø Poprawę estetyki dróg oraz otoczenia.

 

Streszczenie projektu:

 

Realizacja projektu „Przebudowa ulic Modrzewiowej i 11-go Listopada w Poniatowej”, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia płynności ruchu.

 

W zakres planowanych prac objętych projektem:

· roboty przygotowawcze:

- wycinka drzew

- zabezpieczenie uzbrojenia – założenie rur osłonowych,

· remont nawierzchni:

- wykonanie warstwy wyrównawczej grub. 2-4 cm z betonu asfaltowego (KR1-2),

-wykonaniu wylewki wyrównawczej grub.3-8 cm z betonu asfaltowego (KR1-2),

- wykonanie wylewki ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego (KR1-2),

- wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm z betonu asfaltowego (KR1-2),

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z betonu asfaltowego (KR1-2),

· wymiana krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem,

· podniesienie krawężnika - (odcinkowo),

· przebrukowanie nawierzchni chodnika – (odcinkowo),

· przebrukowanie lub wykonanie nakładek bitumicznych w obrębie zjazdów,

· wykonanie rekonstrukcji jezdni w obrębie włączenia w ul. Fabryczną:

- wylewka ścieralna grubości 3 cm z betonu asfaltowego,

- wylewka wiążąca grubości 4 cm z betonu asfaltowego,

- wylewka wzmacniająca grubości 4 cm z betonu asfaltowego,

- przebudowa grub.20 cm z kruszywa łamanego,

- wzmocnione podłoże grub.15 cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa,

- obramowanie krawężnika typ lekki 15x30 cm na ławie betonowej z oporem.

· budowa chodników (na odcinkach plombowych):

- warstwa ścieralna z kostek betonowych o grub 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o grub. 3cm,

- wzmocnione podłoże grub.10 cm z piasku stab. cementem o R=1,5 MPa,-

- obramowanie chodników obrzeże typ lekki 6x20 cm.

· budowa 6 zatok parkingowych, o łącznej pojemności 59 stanowisk, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

Zaprojektowano następującą konstrukcję zatok postojowych:

- warstwa ścieralna z kostek brukowych o grub 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,

- podbudowa grub.16 cm z kruszywa łamanego,

- wzmocnione podłoże grub. 12 cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa,

- zatoki oddzielone od jezdni krawężnikiem wtopionym 12x25 cm na ławie betonowej zwykłej.

· remont nawierzchni na zjazdach,

· wykonanie rekonstrukcji jezdni w obrębie włączenia w ul. Fabryczną.

- wylewka ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego,

- wylewka wiążąca grubości 4 cm z betonu asfaltowego,

- wylewka wzmacniająca grubości 4 cm z betonu asfaltowego,

- przebudowa grub.20 cm z kruszywa łamanego,

- wzmocnione podłoże grub.15 cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa,

- obramowanie krawężnikiem typ lekki 15x30 cm na ławie betonowej z oporem.

wykonanie odwodnienia drogi poprzez montaż studzienek ściekowych i studni rewizyjnych z kręgów 
 

 

 

  
 

 

UM Poniatowa
ISO 9001
Plan miasta Poniatowa
E - mapa Gminy Poniatowa
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny
BIP
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Pajacyk
e-kartki
PSSE Opole Lubelskie
Komunikacja
0501805
Urząd Miejski w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pow. opolski, woj. lubelskie
tel.: (48) 081 820 48 36, fax: (48) 081 820 35 73, email: promocja@um.poniatowa.pl, http://www.um.poniatowa.pl
NIP: 717 126 36 03, Regon: 000529203
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI